गजल ….

गजल ….

आई नोदाङ्ला होईसेर दोसि ज्योनखाउ।

लेबाफोबा ह्युल्साला फोसि ज्योनखाउ।

ङै येदा चु मिं ला ग्याल्बोरी थान्बा मुला,

नाम्सारी प्राङ्बोला थार्बा गोसि ज्योनखाउ।

चुजिक्तेनरी जेलासै तिरे बेनान् सिनोन तोला,

तामाङ ह्युल्साला मुद्रकदा होसि ज्योनखाउ।

दाङ्बोरी ठुङ्बा ह्याङ्ला हयाल नोदाङदा,

ह्युल्सा ह्युल्सारी मो ह्राङ नोसि ज्योनखाउ।

ज्यार्तिलाम्लाङ शासन ग्याल्बारी तिप्लिङदोसि,

ताम्सालिङरि ज्याबा साङ्युर थोसी ज्योनखाउ।

थुजेछे

भक्त थिङ, छातेढुङ्गा, तेरथुम

राजेश रुम्बा लामाअतृप्त


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

भर्खरै