व्हाअीखा ….

सुसारे पिपास्या


जम्बुलिङ रिन ओदे ज्याना जेबा नेपाल ह्युल याङला
तोर मार खानाङ च्यासान पिङगाई गाङ स्योङ म्राङबा
म्हिला ह्युल्री मुबाला ङाछयाङ आश कमाई दिबा टाङगा
चु मुटठी नाङ ङाला सास योनान टाङसी यारगे पाङबा
नुङबा रेबाला ठेगानै आरे ठाबासाल्बाम खानाङ खानाङ
चु मरुभुमिला बालुवा च्यासी जिन्ला ताला तिरेना तिरे
ङा सुुसारे पिपास्याला आजिन्बा खैमाङ जति लासाई के
ङाई नुन केरी या पिग्गे ओछयान बिबा खलाई आरे
ला जिन्जी बार्षउ बर्ष जिन्जिन्नी चुरीन तासी निसान
चाबा चिबा थुङबाजे खै खानाङ हो खानाङ ङाला कमै
राजतन्त्र जिन्सान ह्राङलान म्ही कम्लरी चुङबा समै
खोल्सा स्योङ्री म्राङबा क्यु ङार्सी जिन्ला ताला तिरेम
तर ङा सुसारे पिपास्याला के खैमाइ खैमाइ अजिन्बा
तै बिसाम ङादा के ओन्बाजाला सेम नैसी मिन्जिन्बा
जाजाबा प्रात्तुगुला च्याम ख्लिजे आहिन ङेन्ङो है चुरी
फो प्रेना चाबा थे ङाछयाङला रुइनुन स्याल्बा लादोबा
पाङगेल चौतारा वा तिम तिगा रम्बा मुनाम खै थेन्ना
इस्टामित्र तिगा मुनाम जमान ङयोइसी बासी खामाम
ब्यन्जन चावा थुङबा शोङबा क्योङबा डिम्बा लादोबा
थे गाप्पा छुम्बा लि म्राङला बिसी कु कु तासी प्रातोबा
ङादा चुरी ब्यान्जन पारीकारला थेन्से चाबा तिगै आरेबा
सेमनाङ हिन्से चाई आमन्सन नासे थाङ लासि चिदोबा
ओब्लोङ थासी नाङ्री दोमा किनुन तोबा तिगादा आगोबा
ङादाम कोला सोम्जो आबा आमा बिन्दा तिगाई आतोबा
पिन्सान खै खैराम्बा सेम थोबजा मुनाम सुङगो राङनुन
स्रोम्रे ब्लिरेला बासी नैजिन्बा जा कोर्सोबा जा जे पिन्बा
ख्वान ताङ खुबा ज्याल कोठा क्यालम सत्तन सत्तन फ्याबा
गोर्की न्ही ताङ तैसी थिमा ल्हानान ल्हाना छेक्पा ख्रिङग्बा
म्लङगै हवै गिदद से चाबासे सिनोदा राङ लोङना लासी च्याबा
थेनिथेन्नान ताम गयोइरी खोई तिगा पाङबा तिगाई आगोबा
वाम्बा लि देन ज्यु क्योङनुन पिङाइ निल्डाम चिनागी छेक्मा
छोन छोन दार्सी कहिलेम सिसीनिमा ङा सुसारे पिपास्या कूर्बा ।।

लक्ष्मण लामा तामाङ
laxman_lamatamang@yahoo.com
बिष्णु बुढानिलकाण्ठ ७ काठमाण्डौं नेपाल
हाल – दोहा कतार
सल्लाहकार :– नेपाल प्रवासी तामाङ समाज कतार


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

भर्खरै